Start Aktualności SPRAWOZDANIE TPZŁ

SPRAWOZDANIE TPZŁ

Sprawozdanie Zarządu TPZŁ z realizacji planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej za  rok 2016

 

Szanowni zebrani!

Goście i członkowie naszego Stowarzyszenia!

…. Informujemy, że w roku 2016 kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w latach  wcześniejszych, podejmowaliśmy nowe inicjatywy , współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, by osiągnąć cele zapisane w naszym Statucie i corocznie przyjmowanych programach i planach naszego Stowarzyszenia:

I)        Najważniejsze zrealizowane inicjatywy to:

a/   w dalszym ciągu uzupełnialiśmy dokumentację związaną z inwentaryzacją regionalnych  obiektów zabytkowych – krzyży i  kapliczek na Ziemi Łosickiej ;

b/ wydanie i sprzedaż książek przygotowanych do wznowienia „ Tajna Organizacja Nauczycielska  na Ziemi Łosickiej”  i „Akcja V-2 na ZŁ” z p. M. Czmochem – wznowił II.2017 r; wydał  w 2016 książkę i broszury - W Kosieradzki – planowane ich wznowienie II kwartał, nawiązana we IX.2016 r współpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”)

c/  regularne publikacje w miejscowej i regionalnej prasie i we współpracy (z p. M. Czmochem i W. Kosieradzkim i i naszymi sympatykami);

e/ organizacja  corocznych Konferencji tj.; „ Cichociemni na Ziemi Łosickiej” 29.IX.2016r.;

f/ współorganizacja odsłonięcia tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych – 29.09.2016 r.;

g/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- różne uroczystości patriotyczno – religijne w naszym mieście i okolicach :

- uroczystości  76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 11,04.2016r.;

„ 98 rocznica odzyskania Niepodległości” – 11.11.2016; ( + wspólne ŚPIEWY PATRIOTYCZNE)

‘” Święto Narodowe – 3 Maja”  - 03.05.2016 r;

- Rocznicowe obchody   ( z odpowiednią oprawą i Wieczorem Pieśni Patriotycznych nad Jeziorkiem)  76 rocznicy  „Bitwy pod Jeziorami’’ – w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca 2016;

- Udział w otwarciu wystawy poświęconej OOP ”Zenona” w Senacie RP – 19.09.16;

- Udział w spotkaniu z p. Wicemarszałek KOC oraz licznym spotkaniom u p. W. Kosieradzkiego;

- Zatrudniliśmy na okres V- XII stażystkę – p. A. Żuk we współpracy z PUP Łosice – pomoc w pracach bieżących UTW im. TON i TPZŁ;

g/  Wpływaliśmy na  dalszy rozwój działalności turystycznej:

-  zorganizowano wycieczki po Ziemi Podlaskiej/ oraz wycieczkę na Warmię i Mazury – współpraca z UTW, z UKS „Jedynka”, harcerze

-  odbywają się udanie regularne Rajdy Nadbużańskie– organizowany z UKS „Jedynka”, harcerze, a teraz ze środowiskiem nauczycieli i propagatorów turystyki:

- zorganizowano  inne wycieczki krajoznawcze krajowe / z aktywnym  udziałem naszych członków i UTW/;

- nie zaniedbywaliśmy pracy z młodzieżą  - harcerze brali udział w naszych uroczystościach/;

- pamiętaliśmy o naszych zmarłych i ich grobach;

h) Wykonaliśmy projekt - wykonania oraz plan uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na X.2017r. ( pozyskanie wielu darczyńców, wybór Wykonawcy);

i) uczestniczyłem w Komitecie Organizacyjnym – przygotowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia związane z odsłonięciem tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych orax naszymi „PODLASKIMI SPOTKANIAMI HISTORYCZNYMI  - o tematyce „Cichociemnych na ZŁ”

2 . Udaną była nasza współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja konferencji, wszystkich  uroczystości patriotycznych,  wsparcie finansowe i promocja  naszych innych przedsięwzięć; Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2014-20 – Program LEADER ”

b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów młodzieżowych. i innych przedsięwzięć oraz współpraca  i pomoc prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. Inwentaryzacji oraz inicjatyw na terenie tych Gmin; Z Gminą Platerów i Huszlew mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY ;

d/ ŁSIS , EQQUS– realizacja projektów krajowych UE; w partnerstwie i z naszym udziałem;

e/  PSAK, i OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;

f/ Parafie pw. Św Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

g/ ZHP i ZHR –turystyka i działania wychowawcze, statutowa działalność skierowana na młodych;

h / podpisaliśmy umowę z CENTRUM WOLONTARIATU / 2 koleżanki zostały przeszkolone i zrealizowaliśmy udany projekt „Seniorzy w działaniu”/ - udana realizacja kolejnego etapu tej umowy;

i/ współpracowaliśmy ściśle z „Uniwersytetu III wieku im. TON w Łosicach” –już kolejne 2 semestry owocnej działalności;

j/ szkoły – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży; promocja naszych wydawnictw;

k/ ŁDK – wielokierunkowa  pomoc; przygotowanie i dekoracja  imprez, konferencji , wydawnictw – imprezy promocyjne, WYSTAWY, Projekcje, Odczyty;

l/ „Infocentrum” – pomoc organizacyjna, i biurowa, promocja, opieka nad stażystką;

n/ „Gazeta Łosicka” i inne media lokalne i regionalne – promocja naszych inicjatyw

3. . Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ projekcja filmu, wystawy;

B/ „Janko” – wsparcie naszych inicjatyw;

C/ „WOKAS” Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2007-13 – Program LEADER

D/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ oraz  wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych; ( J. Tarasiuk, G. Chotnicki, p. Stefaniukowie, BS Łosice, WOKAS i inni)

4. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  ciągle wzbogacana własna strona internetowa / Parafiańczuk/;

b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej /J. Michaluk – konferencja; Frączek - harcerze; B. Wawryniuk – sprzedaż wydawnictw);

c/ współpraca z mediami;

d/ Otwarcie i poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.

 

Chcemy serdecznie podziękować naszym w/w partnerom. Za każde wsparcie i włączenie się w te skromne, ale ważne inicjatywy

Ja osobiście dziękuje kol. Jadwidze Michaluk; p.Marii Demianiuk, Kol. J. Z.  Parafiańczukom, kol. T. Kosmali;  p. Basi Wawryniuk, kol. M. Czmochowi i kol. W . Frączek – za wkład pracy we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Dziękuję też Zarządowi i Radzie Programowej UTW im.TON – za b. dobrą wspólpracę

Szczególne słowa uznania p. Waldkowi Kosieradzkiemu naszemu darczyńcy i wspaniałemu organizatorowi otwartemu na społeczne inicjatywy. Dziękujemy i p. Burmistrzowi, Starostom, Dyrektorowi ŁDK i wielu , wielu ludziom dobrej woli – za wsparcie naszego Stowarzyszenia i taką wzorcową współpracę!

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017