Start UTW ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE


Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania

 

W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny i dyskusji Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach działając na podstawie § 33 pkt 1 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia, co następuje:

§ 1

Postawić Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach w stan likwidacji z dniem 1 października 2019 roku.

§2

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

 

 

 

Przewodniczący

Sekretarz

 

 

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie wyboru likwidatorów Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 33 pkt 3 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 36 ust. 2 oraz art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia się, co następuje:

§ 1

Na likwidatorów Stowarzyszenia wyznacza się:

 1. P. …...............................................................................................................................

 2. P. ………………………………………………………………………………………

 3. P. ………………………………………………………………………………………

§ 2

1. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidatorzy w szczególności powinni:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach związanych z jego likwidacją tj. we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych likwidatorzy uprawnieni są łącznie.

§3

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

Przewodniczący

Sekretarz

 

 

 

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie sposobu przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 33 pkt 3 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 38 oraz art. 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia się, co następuje:

§ 1

Majątek Stowarzyszenia przeznaczyć na:

 1. pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia,

 2. zaspokojenie wierzycieli,

 3. uregulowanie innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu.

§2

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Sekretarz