Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

ZAPROSZENIE.

III Nauczycielski  Rajd  Nadbużański

„Szlakiem oddziałów powstańczych w Powstaniu Styczniowym”

Organizatorzy:   Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łosicach

                             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

 

Termin -     08 – 09.06.2013r.

Trasa I   -    Seniorzy

                    Zabuże – przeprawa promem do Mielnika – Mielnik – przeprawa

                    promem do Zabuża –  Serpelice.

                    Czas przemarszu ok. 6 godz.

Trasa II   -  Osoby czynne zawodowo – szlakiem oddziału Rogińskiego

                   Gnojno – przeprawa promem do Niemirowa – Niemirów – Mielnik – przeprawa promem do   Zabuża – Serpelice.

                    Czas przemarszu ok. 8 godz.

Trasa III  -  Trasa rowerowa

                    Łosice – Niemojki (Izba Pamięci Narodowej) – Łysów (pobyt Stefana Żeromskiego) –Tokary (rodzinna miejscowość WŁ. Łukasiuka ps. „Młota”) -  Drażniew – Mężenin (miejsce spotkań polskiej masonerii) – Kózki – Trojan – Mierzwice (akcja V2) – Serpelice.

                    Czas przejazdu ok. 8 godz.

Koszt  -       56zł. od osoby. W tym przejazd z Łosic na punkt startowy, obiad,

                    ognisko, nocleg, materiały rajdowe, znaczek rajdowy.

Nocleg  -    Ośrodek „Partner” w Serpelicach

Informacja: ZNP Oddział Łosice, tel. 83 357 25 63,

                      Marian Czmoch  tel.    83 357 28 92,  510 666 933         

 

KOMUNIKAT.

    Dnia 29.06.2013r. odbędą się uroczystości związane odsłonięciem tablicy poświęconej Władysławowi Czarkowskiemu - przywódcy Powstania Styczniowego na naszym terenie.

    Dnia 30.06.2013r. w miejscowości Jeziory odbędą się uroczystości z wiązane z kolejną rocznicą "Bitwy pod Jeziorami".

    Dokładne informacje dotyczące programu w/w uroczystości podane zostaną w terminie późniejszym.

 

PLAN PRACY TPZŁ na rok 2013.


1.Kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2012:
a/ inwentaryzacja obiektów zabytkowych – krzyży i  kapliczek na Ziemi Łosickiej
b/ wydanie książki o laureatach „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej"
e/ publikacja referatów z Konferencji „Drogi do niepodległości….” – z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie; oraz z Konferencji „ Dzieje chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej” –  z Kurią Biskupią w Siedlcach;
g/ publikacja wydawnictw wznowienia wyczerpanych nakładów;  publikacja dostarczonych  referatów Konferencyjnych  - z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie i innymi partnerami;
i/ współorganizacja uroczystości rocznicowych 150 lecia dziejów Powstania Styczniowego na Ziemi Łosickiej;
- centralne uroczystości w dniu 29 czerwca 2013 / uzg . Miasto i gmina; Starostwo; pan Kosieradzki; Stow AKPŁ;
 - Konferencja Rocznicowa -17 listopada 1013 w LO Łosice;
- inne obchody – współudział TPZŁ;
j/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;
- 10/11.04 – Smoleńsko – Katyńskie;
-14.04 – 70 lat „Dzieci Zamojszczyzny” = współorg  z SAKPŁ
- 3 Maja;
-11 listopada – Święto Niepodległości;
- 30 czerwca –Jeziory; z ŚZŻAK Oddziału „Zenona” i p. Kosieradzkim
2. Rozwój działalności turystycznej:
a/ wycieczka po Ziemi Podlaskiej;
b/ Rajd Nadbużański – organizowany z Sekcją Emerytów ZNP:
c/ wycieczki i pikniki z młodzieżą / harcerze/;
d/ realizacja w Partnerstwie programów dot rozwoju turystyki:
-projekt „Zagospodarowanie otoczenia rekultywowanego  Zbiornika Retencyjnego w Biernatach Starych, Gmina Łosice , jako miejsca rekreacji , wędkarstwa i aktywnego wypoczynku  turystów odwiedzających Obszar Nadbużański” z WOKAS; Hydrokop i MiG Łosice – inwestycyjny – start w konkursie;
 - projekt MiG Łosice-„ Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO, jako miejsca rekreacji i pobytu turystów odwiedzających Subregion Nadbużański - 2014” – promocja TPZŁ!;
- PARTNERSTWO I WSPARCIE w Małych Projektach realizowanych w ramach LGD przez
* Gminę Platerów – 3 projekty ( remonty świetlic, przyg. Uroczystości, wydanie Kroniki Lipna);
*Gminę Huszlew – 1 projekt ( wsparcie – org. Uroczystości rocznicowych);
* Miasto i Gminę  Łosice – 4 projekty ( Świetlice, place zabaw, org. Promocji i uroczystości);
*ŁDK ŁOSICE – 2 projekty  ( gala sportu i kultury, remont – promocja ,wspólpraca)
_ PARTNERSTWO I WSPARCIE w projektach „ODNOWA I ROZWÓJ WSI „ w ramach LGD:
* Gminę Platerów – 1 projekt ( remonty GOK , promocja wsparcie);
*Gminę Huszlew -1 projekt ( wsparcie – org. Uroczystości odbiorowych inwestycji);
 *Miasto i Gminę  Łosice – 2 projekty ( Place zabaw, boisko wielofunkcyjne – promocja)
3 . Współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych i jak wyżej w konkretnych projektach:
a/ Z  M i G Łosice – organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursu im R. Mikoszewskiego, remontu obiektów i innych przedsięwzięć (jw.);
b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursu im R. Mikoszewskiego, remontu kapliczki i innych przedsięwzięć oraz współpraca prawna i organizacyjna;
c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. Inwentaryzacji oraz inicjatyw na terenie tych Gmin - /jw/;
e/ OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;
f / EQQUS – szkolenia;
g/ Parafia pw. Św Zygmunta w Łosicach i św Trójcy- współorganizacja uroczystości oraz współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;
h/ ZHP i ZHR –turystyka i dział. statutowa skierowana do młodych;
i/ ZNP Sekcja Emerytów  – turystyka i wypoczynek;
4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi:
A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;
B/ „Janko” – konkurs dot . historii i zagospodarowania Łosic;
C/ WOKAS; HYDROKOP – tradycyjne wsparcie i realizacja PROJEKTU „Zagospodarowanie otoczenia rekultywowanego  Zbiornika Retencyjnego w Biernatach Starych, Gmina Łosice , jako miejsca rekreacji , wędkarstwa i aktywnego wypoczynku  turystów odwiedzających Obszar Nadbużański”:
D/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/oraz wydawnictw i działań promocyjnych;
5. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:
a/ własna strona internetowa;
b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej;
c/ współpraca z mediami;
d/poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.
E/ współpraca  z Muzeum Regionalnym w Siedlcach; SOK Sokołów Podl i innymi podmiotami zewnętrznymi;
F/ współpraca międzynarodowa.
G/ Organizacja wspólnego Spotkania Opłatkowego

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPZŁ - 2013r.

    Dnia 24.04.2013 r. w sali ŁDK o godz 1630 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TPZŁ. Zebranie otworzył prezes Zarządu TPZŁ p. Stefan Szańkowski, a po przyjęciu porządku obrad wybrano przewodniczącego zebrania, którym został p. Marian Czmoch, wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków.
    Gościem na naszym spotkaniu była p. dr Katarzyna Skrzyńska - Jankowska, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o planowanych pracach wykopaliskowych na naszym terenie - między innymi kurhany w Walimie. Pokazała nam również ostatnie znaleziska z okolic Huszlewa: kawałki ceramiki oraz kamienne siekiery.
    Zgodnie z porządkiem obrad p. prezes Stefan Szańkowski złożył sprawozdanie z działalności TPZŁ za rok ubiegły. Następnie przedstawiła sprawozdanie finansowe p. Maria Demianiuk - skarbnik Zarządu TPZŁ. Kolejne sprawozdanie złożyła p. Wanda Frączek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
    Po dyskusji nad sprawozdaniami Walne Zgromadzenie Członków udzieliło Zarządowi TPZŁ absolutorium za rok 2012. Po udzieleniu absolutorium przewodniczący zebrania udzielił głosu prezesowi TPZŁ, który przedstawił plan pracy na najbliższy rok.
    Po dyskusji nad planem działalności przez głosownie przyjęto odpowiednie uchwały.
    Na tym zebranie zakończono.


                     Prezes TPZŁ otwiera zebranie.                                             Dr Katarzyna Skrzyńska-Jankowska opowiada o wykopaliskach.


                  Znaleziska z okolic Huszlewa.                                                                   Tak wyglądają kamienne siekiery.


           Prezes składa  sprawozdanie z działalności TPZŁ.                                 Sprawozdanie finansowe - p. Maria Demianiuk.


       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - p. Wanda Frączek.

 

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY.

      Dnia 14. 04. 2013 r. odbyły się w Łosicach uroczystości upamiętniające 70-rocznicę wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny przez Niemcy hitlerowskie.  Uroczystości te zostały zorganizowane przez Animatorów Kultury oraz władze powiatowe.
    Obchody zaczęły się Mszą św. w kościele Św. Zygmunta, którą celebrował proboszcz ks. Michał Śliwowski. Po mszy poczty sztandarowe oraz delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny. Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Łosic i okolic udali się do ŁDK-u, gdzie odbyło się wręczenie drobnych upominków tym, którzy przeżyli tamte okropne dni i mieszkają na naszym terenie.
      Następnie odbyła się prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej, która przedstawiła zebranym historię tych tragicznych wydarzeń. Prelekcja była wzbogacona występami recytatorskimi uczniów z ZS Nr 1. W kolejnej części uroczystości wystąpił chór łosicki działający przy parafii Św. Trójcy.
     Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła tych, którzy zmarli w bardzo krótkim czasie po przywiezieniu do Łosic.
    Uroczystość zasługuje na kontynuowanie nie tylko ze względu uczczenie tych, którzy przeżyli tyle okropności, ale również i tych, którzy tak ofiarnie pomagali i dzielili się ostatnim kawałkiem chleba.                   Msza w kościele św. Zygmunta.                                              Poczty sztandarowe przed pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny.      Złożenie kwiatów pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny.                                      Powrót pocztów sztandarowych.                    Dzieci Zamojszczyzny dzisiaj.                                                               Prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej.                  Prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej.                                                       Występ chóru z parafii św. Trójcy.          Złożenie kwiatów na grobie Dzieci Zamojszczyzny.                                Grób Dzieci Zamojszczyzny na łosickim cmentarzu.


 
Więcej artykułów…