Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

PLAN PRACY TPZŁ NA ROK 2017

Plan pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

na rok 2017

1.Kontynuacja działań rozpoczętych w roku  2015:

a) prace nad wydaniem książek przygotowanych do druku i wznowienia ( p M. Czmoch – wznowił w II.2017, p. W Kosieradzki – wznowienie II kwartał, wspólpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”) ;

b)  organizacja Konferencji „Gwary językowe na Podlasiu” , przygotowanie oprawy, promocja i wydarzeń towarzyszących – na I połowa X.2017r.;

c) promocja i regularna sprzedaż i udostępnionych pozycji historycznych i regionalnych;

d)  ścisła współpraca i wsparcie działań UTW im. TON w Łosicach;

e)  współorganizacja naszych uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej (11.04.17);

- 73 lecia Bitwy pod Jeziorami” ze szczególną rocznicową oprawą i udziałem / tradycyjny Wieczór przy ognisku – pieśni Patriotyczne/ ( 25 -26.06.17);

-  wybuchu II Wojny Światowej i innych rocznic przypadających w tym roku (Żołnierze Wyklęci, wydarzenia związane z historią OOP „Zenona”);

-   99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kontekście przygotowań do  przyszłego Jubileuszu 100  lecia wolnej Polski (11.11.17);

- wykonania (III i IV.2017r.) oraz uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na I połowę X.2017r. ( pozyskanie dalszych darczyńców, zaproszenia, promocja wydarzenia;

2.  Rozwój działalności turystycznej:

a/ wycieczka po Ziemi Krakowskiej i Małopolsce (VI.2017r.)

b/ VI  Pieszy, Rowerowy i „Nordic Walking” Rajd Nadbużański – organizowany z nauczycielami UKS „Jedynka” (VI.17):

c/ wycieczki, rajdy wokół Zalewu , na „Górę Tatarską” i  inne pikniki z młodzieżą / harcerze/ oraz z seniorami (UTW) - kontynuacja;

d) kulig nad Bugiem (14.II.17);

e) Spacery towarzyskie nad Zalewem i marsze „Nordic Walking”;

f) spotkania i pogadanki w Szkołach, udział w procesie historyczno – patriotycznego wychowania młodzieży.

3 . Współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja dorocznej konferencji „Podlaskie Spotkania Historyczne…”, wsparcie naszych stałych imprez , wspólna organizacja jubileuszowych  uroczystości patriotycznych, wsparcie  organizowanego prze PSAK konkursu im R. Mikoszewskiego,  organizacja miejsca wystaw w dawnym Seminarium Księży Komunistów ( dziś CWTKPUB)  przy ul. B. Joselewicza 13 i realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – np. projektu ASOS czy Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER;

b/ ze Starostwem Powiatowym – organizacja naszej dorocznej konferencji, jubileuszowych uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów organizowanych w Szkołach, innych przedsięwzięć o charakterze historycznym , ekologicznym oraz stała współpraca prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. inicjatyw regionalnych organizowanych na terenie tych Gmin; szczególnie z Gminami Huszlew i Platerów – partnerstwo w realizacji Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

d/  z Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach oraz ze Szkołą Podstawową im Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Nadleśnictwem Sarnaki – pozytywna wielopłaszczyznowa kontynuacja;

e/  z ŁSIS , EQQUS–  partnerska realizacja różnych projektów  krajowych i z dofinansowaniem z UE;

f) z Stowarzyszeniem „Centrum Wolontariatu” –  wieloletni program wsparcia osób starszych i wsparcie działań Uniwersytetu III wieku w Łosicach;

g) z Konną Strażą Ochrony Przyrody i Tradycji – oprawa uroczystości patriotycznych;

h) z Muzeum Historii Ruchu Ludowego; Muzeum Regionalnym w Siedlcach; Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – w naszej działalności wydawniczej i publicystycznej;

i) z lokalnymi organizacjami PSAK, Tow. Przyjaciół Sarnak i innymi – wspólne cele działania;

j/ OSP - współorganizacja uroczystości;

k) z ŁDK Łosice – sprawdzone Partnerstwo i stałe wsparcie w ramach ich bazy;

l/ z Infocentrum” Łosice – bieżąca pomoc w oprawie naszych imprez, druku, itp.;

m)  Parafia pw. Św. Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych rocznicowych i tradycyjnych;

n/ ZHP i ZHR –turystyka i dział statutowa skierowana na młodych;

4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

B/ „Janko” – konkursy dot . historii i wsparcie bieżących przedsięwzięć

C/ „WOKAS” – wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

D/ Bank Spółdzielczy w Łosicach - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć;

E/ inne  liczne lokalne firmy ( m.in. Superbet, G. Chotnicki, J. Tarasiuk, Państwo Stefaniukowie, p. J. Bolesta i in.) - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć, współorganizacja uroczystości oraz wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych;

5.  Stałe i nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  nadal prowadzona atrakcyjna własna strona internetowa;

b/ włączanie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej do inicjatyw patriotycznych i turystycznych ( wychowanie dzieci i młodzieży) ; udziału w konkursach, piknikach, Rajdach , wystawach, prelekcjach;

c/ współpraca z mediami – promocja naszych inicjatyw na forum lokalnym (GŁ, Info Łosice, Podlasie 24, KRP itp.);

d/ ciągłe i otwarte poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ

 

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017 r.


 

SPRAWOZDANIE TPZŁ

Sprawozdanie Zarządu TPZŁ z realizacji planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej za  rok 2016

 

Szanowni zebrani!

Goście i członkowie naszego Stowarzyszenia!

…. Informujemy, że w roku 2016 kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w latach  wcześniejszych, podejmowaliśmy nowe inicjatywy , współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, by osiągnąć cele zapisane w naszym Statucie i corocznie przyjmowanych programach i planach naszego Stowarzyszenia:

I)        Najważniejsze zrealizowane inicjatywy to:

a/   w dalszym ciągu uzupełnialiśmy dokumentację związaną z inwentaryzacją regionalnych  obiektów zabytkowych – krzyży i  kapliczek na Ziemi Łosickiej ;

b/ wydanie i sprzedaż książek przygotowanych do wznowienia „ Tajna Organizacja Nauczycielska  na Ziemi Łosickiej”  i „Akcja V-2 na ZŁ” z p. M. Czmochem – wznowił II.2017 r; wydał  w 2016 książkę i broszury - W Kosieradzki – planowane ich wznowienie II kwartał, nawiązana we IX.2016 r współpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”)

c/  regularne publikacje w miejscowej i regionalnej prasie i we współpracy (z p. M. Czmochem i W. Kosieradzkim i i naszymi sympatykami);

e/ organizacja  corocznych Konferencji tj.; „ Cichociemni na Ziemi Łosickiej” 29.IX.2016r.;

f/ współorganizacja odsłonięcia tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych – 29.09.2016 r.;

g/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- różne uroczystości patriotyczno – religijne w naszym mieście i okolicach :

- uroczystości  76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 11,04.2016r.;

„ 98 rocznica odzyskania Niepodległości” – 11.11.2016; ( + wspólne ŚPIEWY PATRIOTYCZNE)

‘” Święto Narodowe – 3 Maja”  - 03.05.2016 r;

- Rocznicowe obchody   ( z odpowiednią oprawą i Wieczorem Pieśni Patriotycznych nad Jeziorkiem)  76 rocznicy  „Bitwy pod Jeziorami’’ – w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca 2016;

- Udział w otwarciu wystawy poświęconej OOP ”Zenona” w Senacie RP – 19.09.16;

- Udział w spotkaniu z p. Wicemarszałek KOC oraz licznym spotkaniom u p. W. Kosieradzkiego;

- Zatrudniliśmy na okres V- XII stażystkę – p. A. Żuk we współpracy z PUP Łosice – pomoc w pracach bieżących UTW im. TON i TPZŁ;

g/  Wpływaliśmy na  dalszy rozwój działalności turystycznej:

-  zorganizowano wycieczki po Ziemi Podlaskiej/ oraz wycieczkę na Warmię i Mazury – współpraca z UTW, z UKS „Jedynka”, harcerze

-  odbywają się udanie regularne Rajdy Nadbużańskie– organizowany z UKS „Jedynka”, harcerze, a teraz ze środowiskiem nauczycieli i propagatorów turystyki:

- zorganizowano  inne wycieczki krajoznawcze krajowe / z aktywnym  udziałem naszych członków i UTW/;

- nie zaniedbywaliśmy pracy z młodzieżą  - harcerze brali udział w naszych uroczystościach/;

- pamiętaliśmy o naszych zmarłych i ich grobach;

h) Wykonaliśmy projekt - wykonania oraz plan uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na X.2017r. ( pozyskanie wielu darczyńców, wybór Wykonawcy);

i) uczestniczyłem w Komitecie Organizacyjnym – przygotowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia związane z odsłonięciem tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych orax naszymi „PODLASKIMI SPOTKANIAMI HISTORYCZNYMI  - o tematyce „Cichociemnych na ZŁ”

2 . Udaną była nasza współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja konferencji, wszystkich  uroczystości patriotycznych,  wsparcie finansowe i promocja  naszych innych przedsięwzięć; Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2014-20 – Program LEADER ”

b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów młodzieżowych. i innych przedsięwzięć oraz współpraca  i pomoc prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. Inwentaryzacji oraz inicjatyw na terenie tych Gmin; Z Gminą Platerów i Huszlew mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY ;

d/ ŁSIS , EQQUS– realizacja projektów krajowych UE; w partnerstwie i z naszym udziałem;

e/  PSAK, i OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;

f/ Parafie pw. Św Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

g/ ZHP i ZHR –turystyka i działania wychowawcze, statutowa działalność skierowana na młodych;

h / podpisaliśmy umowę z CENTRUM WOLONTARIATU / 2 koleżanki zostały przeszkolone i zrealizowaliśmy udany projekt „Seniorzy w działaniu”/ - udana realizacja kolejnego etapu tej umowy;

i/ współpracowaliśmy ściśle z „Uniwersytetu III wieku im. TON w Łosicach” –już kolejne 2 semestry owocnej działalności;

j/ szkoły – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży; promocja naszych wydawnictw;

k/ ŁDK – wielokierunkowa  pomoc; przygotowanie i dekoracja  imprez, konferencji , wydawnictw – imprezy promocyjne, WYSTAWY, Projekcje, Odczyty;

l/ „Infocentrum” – pomoc organizacyjna, i biurowa, promocja, opieka nad stażystką;

n/ „Gazeta Łosicka” i inne media lokalne i regionalne – promocja naszych inicjatyw

3. . Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ projekcja filmu, wystawy;

B/ „Janko” – wsparcie naszych inicjatyw;

C/ „WOKAS” Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2007-13 – Program LEADER

D/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ oraz  wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych; ( J. Tarasiuk, G. Chotnicki, p. Stefaniukowie, BS Łosice, WOKAS i inni)

4. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  ciągle wzbogacana własna strona internetowa / Parafiańczuk/;

b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej /J. Michaluk – konferencja; Frączek - harcerze; B. Wawryniuk – sprzedaż wydawnictw);

c/ współpraca z mediami;

d/ Otwarcie i poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.

 

Chcemy serdecznie podziękować naszym w/w partnerom. Za każde wsparcie i włączenie się w te skromne, ale ważne inicjatywy

Ja osobiście dziękuje kol. Jadwidze Michaluk; p.Marii Demianiuk, Kol. J. Z.  Parafiańczukom, kol. T. Kosmali;  p. Basi Wawryniuk, kol. M. Czmochowi i kol. W . Frączek – za wkład pracy we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Dziękuję też Zarządowi i Radzie Programowej UTW im.TON – za b. dobrą wspólpracę

Szczególne słowa uznania p. Waldkowi Kosieradzkiemu naszemu darczyńcy i wspaniałemu organizatorowi otwartemu na społeczne inicjatywy. Dziękujemy i p. Burmistrzowi, Starostom, Dyrektorowi ŁDK i wielu , wielu ludziom dobrej woli – za wsparcie naszego Stowarzyszenia i taką wzorcową współpracę!

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017

 

WALNE ZEBRANIE TPZŁ

   27 kwietnia 2017 r. odbyło się walne zebranie TPZŁ, otworzył je  prezes Stefan Szańkowski. Prowadzenie zebrania powierzono Marianowi Czmochowi. Do zebranych z krótkim przemówieniem zwrócił się Burmistrz Miasta i Gminy - Mariusz Kucewicz. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Skarbnik - Maria Demianiuk - przekazała informacje dotyczące stanu finansów, a przewodnicząca komisji rewizyjnej dokonała audytu działalności finansowej za rok 2016. Zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi TPZŁ. Stefan Szańkowski przedstawił plan działania na rok 2017. Najważniejsze zadania do realizacji  przyjęto w uchwałach.


         Zebranie otworzył prezes p. Stefan Szańkowski.                                            Przewodniczącym zebrania wybrano p. Mariana Czmocha.                                                                                             Uczestnicy zebrania.                              Uczestnicy zebrania.                                                                        Uczniowie LO robiący projekt na temat TPZŁ.                 Burmistrz MiG Łosice p. Mariusz Kucewicz.                                       Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił prezes.       Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Maria Demianiuk.                         Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Wanda Frączek.


 

ROŚLINY LECZNICZE

  

   26 kwietnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbył się wykład dr Lidii Borkowskiej (pracownika naukowego UPH w Siedlcach). Tematem wykładu były "Rośliny lecznicze".  Uczestniczyli w nim słuchacze UTW w Łosicach. Tematyka dotyczyła ziołolecznictwa w schorzeniach reumatycznych, skórnych, prostaty.

   "Dojrzałość okresem jest złotym" - projekt autorski Ewy Jarockiej realizowany przez Fundację DONUM ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Ministra "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"


               Wszystkich powitał p. Marian Czmoch.                                            Kilka słów powiedziała p. Ewa Jarocka z Fundacji DONUM.                                                                Wykład poprowadziła p. dr Lidia Borkowska z UPH w Siedlcach.                                                                                                     Słuchacze UTW.

 
       Podziękowanie za wykład złożył prezes UTW p. S. Szańkowski. 

RAJD ROWEROWY


 
Więcej artykułów…