Start Aktualności

SPRAWOZDANIE TPZŁ

Sprawozdanie Zarządu TPZŁ z realizacji planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej za  rok 2016

 

Szanowni zebrani!

Goście i członkowie naszego Stowarzyszenia!

…. Informujemy, że w roku 2016 kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w latach  wcześniejszych, podejmowaliśmy nowe inicjatywy , współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, by osiągnąć cele zapisane w naszym Statucie i corocznie przyjmowanych programach i planach naszego Stowarzyszenia:

I)        Najważniejsze zrealizowane inicjatywy to:

a/   w dalszym ciągu uzupełnialiśmy dokumentację związaną z inwentaryzacją regionalnych  obiektów zabytkowych – krzyży i  kapliczek na Ziemi Łosickiej ;

b/ wydanie i sprzedaż książek przygotowanych do wznowienia „ Tajna Organizacja Nauczycielska  na Ziemi Łosickiej”  i „Akcja V-2 na ZŁ” z p. M. Czmochem – wznowił II.2017 r; wydał  w 2016 książkę i broszury - W Kosieradzki – planowane ich wznowienie II kwartał, nawiązana we IX.2016 r współpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”)

c/  regularne publikacje w miejscowej i regionalnej prasie i we współpracy (z p. M. Czmochem i W. Kosieradzkim i i naszymi sympatykami);

e/ organizacja  corocznych Konferencji tj.; „ Cichociemni na Ziemi Łosickiej” 29.IX.2016r.;

f/ współorganizacja odsłonięcia tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych – 29.09.2016 r.;

g/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- różne uroczystości patriotyczno – religijne w naszym mieście i okolicach :

- uroczystości  76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 11,04.2016r.;

„ 98 rocznica odzyskania Niepodległości” – 11.11.2016; ( + wspólne ŚPIEWY PATRIOTYCZNE)

‘” Święto Narodowe – 3 Maja”  - 03.05.2016 r;

- Rocznicowe obchody   ( z odpowiednią oprawą i Wieczorem Pieśni Patriotycznych nad Jeziorkiem)  76 rocznicy  „Bitwy pod Jeziorami’’ – w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca 2016;

- Udział w otwarciu wystawy poświęconej OOP ”Zenona” w Senacie RP – 19.09.16;

- Udział w spotkaniu z p. Wicemarszałek KOC oraz licznym spotkaniom u p. W. Kosieradzkiego;

- Zatrudniliśmy na okres V- XII stażystkę – p. A. Żuk we współpracy z PUP Łosice – pomoc w pracach bieżących UTW im. TON i TPZŁ;

g/  Wpływaliśmy na  dalszy rozwój działalności turystycznej:

-  zorganizowano wycieczki po Ziemi Podlaskiej/ oraz wycieczkę na Warmię i Mazury – współpraca z UTW, z UKS „Jedynka”, harcerze

-  odbywają się udanie regularne Rajdy Nadbużańskie– organizowany z UKS „Jedynka”, harcerze, a teraz ze środowiskiem nauczycieli i propagatorów turystyki:

- zorganizowano  inne wycieczki krajoznawcze krajowe / z aktywnym  udziałem naszych członków i UTW/;

- nie zaniedbywaliśmy pracy z młodzieżą  - harcerze brali udział w naszych uroczystościach/;

- pamiętaliśmy o naszych zmarłych i ich grobach;

h) Wykonaliśmy projekt - wykonania oraz plan uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na X.2017r. ( pozyskanie wielu darczyńców, wybór Wykonawcy);

i) uczestniczyłem w Komitecie Organizacyjnym – przygotowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia związane z odsłonięciem tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych orax naszymi „PODLASKIMI SPOTKANIAMI HISTORYCZNYMI  - o tematyce „Cichociemnych na ZŁ”

2 . Udaną była nasza współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja konferencji, wszystkich  uroczystości patriotycznych,  wsparcie finansowe i promocja  naszych innych przedsięwzięć; Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2014-20 – Program LEADER ”

b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów młodzieżowych. i innych przedsięwzięć oraz współpraca  i pomoc prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. Inwentaryzacji oraz inicjatyw na terenie tych Gmin; Z Gminą Platerów i Huszlew mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY ;

d/ ŁSIS , EQQUS– realizacja projektów krajowych UE; w partnerstwie i z naszym udziałem;

e/  PSAK, i OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;

f/ Parafie pw. Św Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

g/ ZHP i ZHR –turystyka i działania wychowawcze, statutowa działalność skierowana na młodych;

h / podpisaliśmy umowę z CENTRUM WOLONTARIATU / 2 koleżanki zostały przeszkolone i zrealizowaliśmy udany projekt „Seniorzy w działaniu”/ - udana realizacja kolejnego etapu tej umowy;

i/ współpracowaliśmy ściśle z „Uniwersytetu III wieku im. TON w Łosicach” –już kolejne 2 semestry owocnej działalności;

j/ szkoły – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży; promocja naszych wydawnictw;

k/ ŁDK – wielokierunkowa  pomoc; przygotowanie i dekoracja  imprez, konferencji , wydawnictw – imprezy promocyjne, WYSTAWY, Projekcje, Odczyty;

l/ „Infocentrum” – pomoc organizacyjna, i biurowa, promocja, opieka nad stażystką;

n/ „Gazeta Łosicka” i inne media lokalne i regionalne – promocja naszych inicjatyw

3. . Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ projekcja filmu, wystawy;

B/ „Janko” – wsparcie naszych inicjatyw;

C/ „WOKAS” Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2007-13 – Program LEADER

D/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ oraz  wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych; ( J. Tarasiuk, G. Chotnicki, p. Stefaniukowie, BS Łosice, WOKAS i inni)

4. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  ciągle wzbogacana własna strona internetowa / Parafiańczuk/;

b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej /J. Michaluk – konferencja; Frączek - harcerze; B. Wawryniuk – sprzedaż wydawnictw);

c/ współpraca z mediami;

d/ Otwarcie i poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.

 

Chcemy serdecznie podziękować naszym w/w partnerom. Za każde wsparcie i włączenie się w te skromne, ale ważne inicjatywy

Ja osobiście dziękuje kol. Jadwidze Michaluk; p.Marii Demianiuk, Kol. J. Z.  Parafiańczukom, kol. T. Kosmali;  p. Basi Wawryniuk, kol. M. Czmochowi i kol. W . Frączek – za wkład pracy we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Dziękuję też Zarządowi i Radzie Programowej UTW im.TON – za b. dobrą wspólpracę

Szczególne słowa uznania p. Waldkowi Kosieradzkiemu naszemu darczyńcy i wspaniałemu organizatorowi otwartemu na społeczne inicjatywy. Dziękujemy i p. Burmistrzowi, Starostom, Dyrektorowi ŁDK i wielu , wielu ludziom dobrej woli – za wsparcie naszego Stowarzyszenia i taką wzorcową współpracę!

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017

 

WALNE ZEBRANIE TPZŁ

   27 kwietnia 2017 r. odbyło się walne zebranie TPZŁ, otworzył je  prezes Stefan Szańkowski. Prowadzenie zebrania powierzono Marianowi Czmochowi. Do zebranych z krótkim przemówieniem zwrócił się Burmistrz Miasta i Gminy - Mariusz Kucewicz. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Skarbnik - Maria Demianiuk - przekazała informacje dotyczące stanu finansów, a przewodnicząca komisji rewizyjnej dokonała audytu działalności finansowej za rok 2016. Zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi TPZŁ. Stefan Szańkowski przedstawił plan działania na rok 2017. Najważniejsze zadania do realizacji  przyjęto w uchwałach.


         Zebranie otworzył prezes p. Stefan Szańkowski.                                            Przewodniczącym zebrania wybrano p. Mariana Czmocha.                                                                                             Uczestnicy zebrania.                              Uczestnicy zebrania.                                                                        Uczniowie LO robiący projekt na temat TPZŁ.                 Burmistrz MiG Łosice p. Mariusz Kucewicz.                                       Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił prezes.       Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Maria Demianiuk.                         Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Wanda Frączek.


 

ROŚLINY LECZNICZE

  

   26 kwietnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbył się wykład dr Lidii Borkowskiej (pracownika naukowego UPH w Siedlcach). Tematem wykładu były "Rośliny lecznicze".  Uczestniczyli w nim słuchacze UTW w Łosicach. Tematyka dotyczyła ziołolecznictwa w schorzeniach reumatycznych, skórnych, prostaty.

   "Dojrzałość okresem jest złotym" - projekt autorski Ewy Jarockiej realizowany przez Fundację DONUM ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Ministra "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"


               Wszystkich powitał p. Marian Czmoch.                                            Kilka słów powiedziała p. Ewa Jarocka z Fundacji DONUM.                                                                Wykład poprowadziła p. dr Lidia Borkowska z UPH w Siedlcach.                                                                                                     Słuchacze UTW.

 
       Podziękowanie za wykład złożył prezes UTW p. S. Szańkowski. 

RAJD ROWEROWY


 
Więcej artykułów…