Start O nas Statut

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKEJ


Rozdział I

§ 1

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zwane w dalszych postanowieniach TPZŁ, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej” ma swoją siedzibę w Łosicach i działalnością swoją obejmuje teren powiatu łosickiego.
 2. Towarzystwo ma charakter otwarty.

§ 3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków i wspieraniu materialnym realizacji celów TPZŁ.


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 4

Celem Towarzystwa jest:

 1. Budzenie szerokiej inicjatywy społecznej dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego.
 2. Szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii swego regionu, zamiłowania do niej, a także poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości.
 3. Podnoszenie stanu estetycznego miasta Łosic oraz osiedli i wsi.

§ 5

Cele Towarzystwa określone w &5 realizuje się przez:

 1. Wskazywanie potrzeb w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony środowiska, turystyki i wypoczynku, opracowywanie odpowiednich wniosków i opinii oraz przedkładanie ich władzom samorządowym.
 2. Inicjowanie i organizowanie konferencji popularnonaukowych oraz popularyzację wartości kulturalnych i piękna „Ziemi Łosickiej”.
 3. Zbieranie dokumentów, opracowywanie materiałów dotyczących przeszłości miasta i regionu oraz biografii zasłużonych dla „Ziemi Łosickiej” i Ojczyzny osób.
 4. Współpracę z Łosickim Domem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną w Łosicach, Szkołami i innymi instytucjami, w zakresie organizowania imprez kulturalnych, konferencji, wystaw i konkursów.
 5. Gromadzenie eksponatów w celu odtworzenia i rozwoju muzeum regionalnego w Łosicach i popularyzacja tej placówki.
 6. Opiekę nad szczególnie wartościowymi pod względem historycznym układami parkowo-pałacowymi i dworskimi.
 7. Udzielanie pomocy we właściwym użytkowaniu i konserwacji obiektów zabytkowych w regionie.
 8. Opiekę nad grobami ludzi zasłużonych, grobami patriotów pomordowanych przez zaborców i okupantów oraz miejscami historycznych wydarzeń.
 9. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami społecznymi w zakresie realizacji w/w zadań.
 10. Podjęcie prac zmierzających do opracowania i wydania kompletnej monografii Ziemi Łosickiej oraz zorganizowania konferencji popularnonaukowej w 500-lecie nadania praw miejskich.


Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym TPZŁ może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może być osoba, która, dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę.
 2. Postanowienia §7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 9

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w pracy dla Ziemi Łosickiej.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 10

Każdy członek ma prawo:

 1. Uczestniczyć we wszystkich publicznych zebraniach Towarzystwa, przemawiać i stawiać wnioski dotyczące Towarzystwa.
 2. Korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 3. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo czynnego i biernego wyboru.

§ 11

Do obowiązków członka należy:

 1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.

§ 12

Członkostwo wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku ( po trzykrotnym upomnieniu).
 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
 4. Śmierć członka.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa:

§ 13

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Towarzystwa
 3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa
 4. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 14

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie programu działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 5. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz na 4 lata.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 17

Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest:

 1. Na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 3. Na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia do Zarządu wniosku, lub podjęcia uchwały.


Do powzięcia ważnych uchwał na Walnych Zebraniach Członków potrzebna jest obecność przynajmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa. Brak kompletu może spowodować zwołanie następnego Walnego Zebrania Członków, w ustalonym terminie z tym samym porządkiem dziennym. Wtedy może ono prawomocnie obradować i podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Uchwały dotyczące zmiany statutu, lub rozwiązania Towarzystwa wymagają obecności przynajmniej połowy zwyczajnych członków Towarzystwa.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosami decydującymi – Członkowie Towarzystwa.
 2. Z głosami doradczymi – osoby zaproszone.

§ 19

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa składa się z 7 osób. Po upływie kadencji członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani

Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, 2 V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Szczególnie zasłużony działacz Towarzystwa może być wybrany Prezesem Honorowym. W razie zdekompletowania Zarządu może się on także uzupełnić przez kooptację w nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach uprawnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

§ 21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 23

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) dotacje,

d) zapisy i darowizny,

§ 24

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy ustala Zarząd Towarzystwa.
 2. Władze Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.


 1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.


Rozdział VI

Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Towarzystwa

§ 25

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy co najmniej połowie ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

W razie rozwiązania Towarzystwa cały majątek Towarzystwa przechodzi na własność Muzeum Regionalnego lub innej instytucji kulturalnej, gdyby takiego nie było w Łosicach, zależnie od decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej obowiązują przepisy ustawy o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami ).