Start O nas Osiągnięcia i zadania

Osiągnięcia i zadania wynikające z planu pracy Zarządu TPZŁ

Na poczet osiągnięć naszego Towarzystwa należy zapisać:

 • W 1999 r. w 400lecie powstania Unii Brzeskiej wzniesione zostały tablice pamiątkowe przy ul. Bialskiej i Piłsudskiego w Łosicach. W tych miejscach od XVII do początku XX wieku funkcjonowały cerkwie unickie, a przy nich cmentarze grzebalne. Należy nadmienić, że tablice wzniesione zostały dzięki ofiarności i zaangażowaniu społecznemu mieszkańców. Pozyskane fundusze z publicznej zbiórki pieniężnej wykorzystano również do ufundowania pierwszej na Podlasiu tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II. Tablica ta upamiętnia wizytę Papieża na Naszej Ziemi w 1999 r. Wszystkie te tablice zostały poświęcone przez Ojca Świętego 10 czerwca 1999 r. na celebrowanej przez Niego mszy świętej w Siedlcach podczas Pielgrzymki Podlaskiej.
 • W celu opracowania i upowszechniania historii Ziemi Łosickiej TPZŁ organizuje cykliczne konferencje popularnonaukowe, do udziału w których zaproszeni są znawcy problemu z ośrodków akademickich: Białegostoku, Lublina, Warszawy i Siedlec.

  Do chwili obecnej odbyły się konferencje o następującej tematyce:

  1) Unici Ziemi Łosickiej - 400lecie Unii Brzeskiej. (Maj 1998)

  2) Dzieje oświaty na Ziemi Łosickiej XIX-XXw. (Maj 2001)

  3) Ziemi Łosickiej drogi do niepodległości. (Listopad 2002)

  4) Ziemia Łosicka - mozaika religijno-kulturowa i polityczna. (Listopad 2004)

  5) Rozwój administracyjno-gospodarczy Ziemi Łosickiej. (Listopad 2005)

  6) Przemiany gospodarczo-społeczne i kulturowo-obyczajowe na Ziemi Łosickiej. (Grudzień 2006)

  7) Wybitne jednostki w dziejach Ziemi Łosickiej i ich wpływ na rozwój regionu i kraju. (Grudzień 2007)

  8) Mniejszości religijno-narodowe Południowego Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Łosickiej. (Listopad 2008)

  9) 70 lat Zbrodni Katyńskiej - losy katyniaków z Ziemi Łosickiej. (Listopad 2009)

  10) 500 lat parafii pw. św. Zygmunta w Łosicach - Dzieje Chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej. (Listopad 2011)

  11) Odchodzący świat rzemiosła i sztuki ludowej. (Listopad 2012)

  12) 150 lat Powstania Styczniowego na Ziemi Łosickiej. (Grudzień 2013)

  13) Flora i fauna Ziemi Łosickiej (Wrzesień 2014 - sesja wyjazdowa w Sarnakach)

  14) 50 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. (Październik 2015 - sesja jubileuszowa)

 • 15) Okoliczności zrzutu XXI ekipy Cichociemnych, żołnierzy AK na placówkę "Puchacz".

 • 16) Dziedzictwo kulturowe Ziemi Łosickiej.

 • 17) Dla Niepodległej - Ojczyzno Moja, Ziemio Polska.

 • 18) Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu.

 • 19) W dolinie Tocznej.
      *  20) Koleją przez Ziemię Łosicką.
   

 •  

  Każda taka sesja to przybliżanie dziejów miasta i regionu, wydarzeń i ludzi z dalszej i bliższej przeszłości dzisiejszym Łosiczanom. To spopularyzowanie bogatej historii Ziemi Łosickiej i ciekawej, a ciągle jeszcze słabo znanej, przeszłości Podlasia wchodzącego w obręb województwa mazowieckiego. Dzięki współpracy z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie po każdej konferencji w ramach "Podlaskich Spotkań Historycznych" ukazuje się ilustrowane wydanie książkowe, które jest zbiorem referatów wygłoszonych na sesji.

  W ten sposób Ziemia Łosicka ma już pokaźny dorobek literacki w postaci publikacji prasowych, książek i albumów: lista publikacji.

  Marzeniem naszym jest przygotowanie i wydanie pełnej monografii Łosic.

  Z uwagi na bardzo skromne dochody własne, pochodzące tylko ze składek członkowskich, przy wydaniu każdej publikacji zwracamy się z prośbą do firm i urzędów o dofinansowanie.

  Dziękujemy w tym miejscu firmom działającym na naszym terenie za wsparcie finansowe naszych publikacji. Każda wydana książka zawiera wykaz darczyńców, którym składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania.

 • TPZŁ organizuje cyklicznie konkursy szkolne:

  - "Wiedza o Ziemi Łosickiej"

 • Osobom prywatnym i firmom zaangażowanym w promowanie naszego regionu w 2000 r. ustanowiona została odznaka "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej."
      Ten honorowy tytuł  za szczególne zasługi na polu kultury i dziedzictwa regionalnego Naszej Małej Ojczyzny otrzymały następujące osoby i firmy (niektórzy pośmiertnie).

  Lista osób i firm które otrzymały plakietę "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej."

 • W planie pracy Zarządu TPZŁ na 2005 rok dużo miejsca i czasu poświęcono przygotowaniu 500lecia nadania Łosicom praw miejskich. W skład ogólnomiejskiego komitetu organizacyjnego z ramienia TPZŁ weszli: Tomasz Dobrowolski, Krzysztof Dziołak, Jadwiga Michaluk, Jadwiga Parafiańczuk, czynnie uczestnicząc w przygotowaniu programu i przebiegu dwudniowych uroczystości 11-12 czerwca 2005 r.
 • Szczególną opieką i troską członków TPZŁ są otoczone miejsca pamięci narodowej:

  - odnowione zostały kwatery żołnierskie z I Wojny Światowej w Chłopkowie (pan Dariusz Kazun)

  - cmentarz unicki w Chotyczach (pan Jan Kobyliński)

  - wespół z kombatantami AK wzniesiony został pomnik-kurhan w okolicach Mszanny, w miejscu gdzie polegli powstańcy styczniowi w 1863r.

  - w przygotowaniu jest dokumentacja merytoryczna i architektoniczna dotycząca upamiętnienia miejsca zrzutu w 1943 r. trzech oficerów AK "Cichociemnych" w regionie wsi Łapki.

 • W ramach Ogólnopolskiego Programu "Katyń - ocalić od zapomnienia," dzięki inicjatywie TPZŁ 17 września 2009 r. zorganizowano uroczyste obchody 70 rocznicy napaści hitlerowsko-sowieckiej na Polskę oraz zbliżającej się rocznicy zbrodni katyńskiej.

  Podczas tej uroczystości skwerowi u zbiegu ulic 1go Maja i Moniuszki nadano imię "Męczenników Katynia." Odsłonięto również tablicę pamiątkową oraz tabliczki imienne ofiar zbrodni katyńskiej i zasadzono dęby upamiętniające ofiary pochodzące z naszej ziemi.
  Również w ramach tego programu, zorganizowane zostały dwa spotkania historyczne z pracownikami naukowymi IPN, w których uczestniczyła młodzież szkół łosickich i społeczeństwo miasta. W czasie drugiego spotkania młodzież, która brała udział w wyjeździe do Katynia (laureaci międzyszkolnego konkursu) przedstawiła swoje osobiste wrażenia i z pobytu w miejscu zbrodni i przywiozła urnę z ziemią, która będzie złożona w kaplicy św. Stanisława Męczennika w Łosicach. 

 • Bardzo dobrze układa nam się współpraca z Łosickim Domem Kultury, zawsze możemy liczyć na pomoc, wsparcie i życzliwość pracowników tej świetnie pracującej placówki kulturalnej. Równie przychylny i otwarty na współpracę jest zespół redakcyjny "Gazety Łosickiej"
 • Nasza działalność została doceniona przez Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. • TPZŁ wspólnie ze Związkiem Kombatantów Żołnierzy AK jest organizatorem corocznych rajdów konnych: Szlakiem Oddziału Partyzanckiego 34 p.p. AK "Zenon" oraz współorganizatorem, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Łosice, festyny historycznego a także konkursu tańca współczesnego.

 • Znaczące miejsce w naszej działalności zajmuje mała architektura sakralna, którą chcemy ocalić od zniszczenia i zapomnienia. I tak:

  - podjęto renowację zabytkowych kapliczek przydrożnych w Łysowie i Ławach (pan Roman Kosieradzki)

  - zakończono remont pochodzącej z XVIII w. kapliczki w Toporowie.


 • Od kilku lat Zarząd TPZŁ podejmuje starania zmierzające do reaktywacji Muzeum Regionalnego Ziemi Łosickiej.