Start Aktualności

220 rocznica Konstytucji 3 Maja

Uroczystość obchodów 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości powiatowe rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę. Przybyli parlamentarzyści: poseł Krzysztof Borkowski i senator Waldemar Kraska, starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, burmistrz Janusz Kobyliński, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele policji, straży pożarnej, szkół. Do świątyni uroczyście wprowadzone zostały poczty sztandarowe. W czasie mszy św. piękną, patriotyczną homilię wygłosił proboszcz Michał Śliwowski. Po nabożeństwie uczestnicy  przeszli pod pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Delegacje władz samorządowych, szkół, instytucji, TPZŁ oraz harcerze złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Gości  i zebranych na rynku mieszkańców powitał burmistrz  Janusz Kobyliński. Przemówienia do społeczeństwa Łosic wygłosili senator Waldemar Kraska i poseł Krzysztof Borkowski. O osiągnięciach  i problemach gospodarczych powiatu mówił starosta Czesław Giziński. Burmistrz Janusz Kobyliński odniósł się w swoim wystąpieniu do warunków w jakich uchwalano Konstytucję oraz następstw po jej przyjęciu. Szczególną uwagę zwrócił na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu orkiestry Szkoły Muzycznej Io im. Stanisława Moniuszki i uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łosicach.


 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.

Podsumowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej za 2010r.

Zgodnie ze Statutem 14 kwietnia odbyło się w Łosicach Walne Zebranie TPZŁ. Celem było podsumowanie działalności za ubiegły rok i przyjęcie programu działania na rok 2011.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stefan Szańkowski. Powitał gości oraz zaproponował na przewodniczącego zebrania Krzysztofa Dziołaka. Kandydatura została przyjęta. Przewodniczący zaproponował porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór przewodniczącego

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu TPZŁ z działalności w roku 2010

5. Sprawozdanie finansowe skarbnika TPZŁ za 2010r.

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej TPZŁ

7. Dyskusja

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi TPZŁ

9. Przedstawienie planu pracy na rok 2011

10. Przyjęcie planu pracy

11. Wolne wnioski

Ad.4   Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił prezes Stefan Szańkowski. Główne punkty realizowanego planu to:

-   wydano książkę pod patronatem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  „Dzieje Ziemi Łosickiej. Z historii mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych”. Jest to publikacja z sesji popularno-naukowej, która odbyła się w 2008r. 

-  restauracja i wyświęcenie w dniu 15.09.2010r. XVIII wiecznej figury NMP w Toporowie.

Prace renowacyjne   prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

Uporządkowano i ogrodzono teren wokół figury.


Przed odnowieniem.                                                           W czasie prac renowacyjnych.W czasie prac renowacyjnych.                                                 Po renowacji.


-  odbyła się kolejna konferencja popularno-naukowa. Tym razem pod hasłem: „Drogi do

niepodległości 1939-1989 na Ziemi Łosickiej”. Prelegentami byli naukowcy z uczelni

warszawskich, białostockich i lubelskich. Ponadto referaty wygłosili twórca Solidarności RI

Gabriel Janowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Siedlcach.  Pokłosiem tej konferencji

będzie kolejna publikacja.


-  przeprowadzenie XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III

Mikoszewskiego.  Mimo odmowy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego udało się

własnymi siłami doprowadzić konkurs do szczęśliwego końca. Podsumowanie odbyło się

14.11.2010r.


-  w roku 2010 rozpoczęły się przygotowania do obchodów 500 leci parafii pod wezwaniem

św. Zygmunta. Przygotowywana jest wspólnie z władzami kościelnymi następna konferencja

popularno-naukowa, która odbędzie się 17 września 2011r.

-  Towarzystwo aktywnie włączało się w organizacje obchodów państwowych; 3 Maja,

11 listopada. Członkowie  Towarzystwa aktywnie wspierali imprezy regionalne np.

Dni Łosic, uroczystości poświęcone pamięci oddziału „Zenona” w Jeziorach.

-  rozpoczęto inwentaryzację kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie powiatu łosickiego

-  istnieje stała współpraca z władzami samorządowymi powiatowymi, miejskimi i gminnymi

oraz konserwatorem zabytków

-  zorganizowana została na jesieni wycieczka po Ziemi Łosickiej


- stałym punktem działalności Towarzystwa jest współpraca ze szkołami.

-  założona została strona internetowa /www.tpzl.info/

Ad.5  Sprawozdanie finansowe za 2010r. przedstawiła skarbnik Marianna Demianiuk. Na koniec roku

saldo wynosiło ponad 3 tys. zł.

Ad.6  Protokół Komisji Rewizyjnej odczytała przewodnicząca Wanda Frączek.  Wnioskowała o

udzielenie Zarządowi absolutorium.

Ad.7 W dyskusji głos zabrał Starosta Łosicki Czesław Giziński. Przedstawił osiągnięcia powiatu w

ubiegłym roku oraz zamierzenia na rok bieżący. Bardzo poważnym problemem będzie utrzmanie

należytego stanu dróg. Marian Kwiatek poruszył problem lokalu dla powstającego muzeum.

Docelowo będzie ono zlokalizowane w budynku po dawnym szpitalu, ale dopiero po remoncie.

Ad.8  Po dyskusji zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Ad.9  Plan zamierzeń na rok 2011 przedstawił prezes Stefan Szańkowski.

Plan pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

na rok 2011

1.Kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2010:

a/ inwentaryzacja obiektów zabytkowych – krzyży i kapliczek na Ziemi Łosickiej / głownie w M i G Łosice/;

b/ przesunięcie i odnowienie figury w Zakrzu;

c/ wykonanie krypt/nisz w Kościele pw. Św. Stanisława w Łosicach – ( na urny z Ziemią Katyńską i z innych pól bitewnych);

d/ wydanie książki „Zapis oporu” – II cz. „Zapisu Ocalenia” S. Lewickiego /bez cenzury/ - w ramach projektu POKL realizowanego przez Gimnazjum im. JP II w Łosicach;

e/ publikacja referatów z Konferencji „Drogi do niepodległości….” – we współpracy z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie;

f/ organizacja Konferencji „ Dzieje chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej” – na 17.09.2011 r.;

g/ publikacja wydawnictwa – książki T. Dobrowolskiego dot. 500 lecia dziejów Parafii pw. Św Zygmunta w Łosicach;

h/ publikacja referatów Konferencyjnych z 17.09.11 - we współpracy z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie;

i/ współorganizacja uroczystości rocznicowych 500 lecia dziejów Parafii pw. Św Zygmunta w Łosicach;

j/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

2. Rozwój działalności turystycznej:

a/ wycieczka po Ziemi Podlaskiej;

b/ Rajd Nadbużański – organizowany z Sekcją Emerytów ZNP:

c/ wycieczki i pikniki z młodzieżą / harcerze/;

3 . Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z M i G Łosice – organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursu im R. Mikoszewskiego, remontu kapliczki i innych przedsięwzięć;

b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursu im R. Mikoszewskiego, remontu kapliczki i innych przedsięwzięć oraz współpraca prawna i organizacyjna;

c/ z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dotycząca inwentaryzacji obiektów zabytkowych oraz inicjatyw na terenie tych Gmin;

d/ ŁSIS – realizacja projektu POKL;

e/ OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;

f / EQQUS – szkolenia;

g/ Parafia pw. Św Zygmunta w Łosicach- współorganizacja uroczystości rocznicowych 500 lecia dziejów Parafii oraz współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

h/ ZHP i ZHR –turystyka i dział statutowa skierowana na młodych;

i/ ZNP – turystyka i wypoczynek;

4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

a / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ + Dnia Dziecka;

b/ „Janko” – konkurs dot . historii i zagospodarowania Łosic;

c/ WOKAS; BS – tradycyjne wsparcie:

d/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/oraz wydawnictw i działań promocyjnych;

5. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/ własna strona internetowa;

b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej;

c/ współpraca z mediami;

d/poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.

Ad.10 Zebrani przedstawiony program działania przyjęli bez zastrzeżeń.

 

A oto kilka fotografii z tego spotkania:

 

 

APEL !

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej informuje, iż w tym roku Konferencja popularnonaukowa z cyklu "Podlaskie Spotkania Historyczne" zaplanowana na 17.09.2011r. będzie tematycznie ściśle związana z doniosłym wydarzeniem z historii naszego miasta, tzn. " 500 lecie parafii pw. Św. Zygmunta w Łosicach. Dzieje chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej."

W związku z powyższym Zarząd TPZŁ zwraca się z gorącą prośbą  do byłych i obecnych mieszkańców miasta i powiatu, którzy posiadają informacje, materiały, np.: zdjęcia, pamiątki, dokumenty, wspomnienia itp. z przeszłości parafii pw. Św. Zygmunta, o udostępnienie naszemu Stowarzyszeniu w/w materiałów na czas określony. Będą one zaprezentowane na konferencji popularnonaukowej we wrześniu br. w formie wystawy, jak również w publikacji książkowej celem udostępnienia szerokiej publiczności. W sposób szczególny zapraszamy do współpracy młodych miłośników Naszego Regionu.

Materiały prosimy dostarczyć do 25.07.2011r.

Kontakt z Zarządem TPZŁ:

- Prezes Zarządu p. Stefan Szańkowski 08-200 Łosice ul. Kolejowa    tel. 83-3590007.

- Sekretarz Zarządu p. Jadwiga Michaluk 08-200 Łosice ul. Rynek 10  tel. 83-3572503.

- Strona internetowa:  http://tpzl.info

- E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

ZAPROSZENIE !

Zarząd Towarzystwa przyjaciół Ziemi Łosickiej  ZAPRASZA Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia (szczególnie mile widziani są młodzi miłośnicy Regionu) na  WALNE  ZEBRANIE, które odbędzie się  14 kwietnia (czwartek) 20011r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz  1600 (drugi termin godz  1630)  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Wybór przewodniczącego.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu TPZŁ z działalności w roku 2010.

5.   Sprawozdania finansowe skarbnika TPZŁ za rok 2010.

6.  Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.  Udzielenie absolutorium Zarządowi TPZŁ za rok 2010.

9.  Plan pracy na 2011 rok.

10.  Dyskusja nad programem i wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

WALNE  ZGROMADZENIE  TPZŁ  MA CHARAKTER OTWARTY !

 

 
Więcej artykułów…