Start UTW Ogłoszenia

Ogłoszenia UTW

Przeniesienie strony

         Od dnia 17.10.2019 r. strona UTW Łosice zostaje przeniesiona pod adres: https://biblosice.wordpress.com/  ( w zakładce UTW ).
 

ZAPROSZENIE

 


 

ZAPROSZENIE


Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania

 

W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny i dyskusji Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach działając na podstawie § 33 pkt 1 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia, co następuje:

§ 1

Postawić Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach w stan likwidacji z dniem 1 października 2019 roku.

§2

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

 

 

 

Przewodniczący

Sekretarz

 

 

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie wyboru likwidatorów Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 33 pkt 3 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 36 ust. 2 oraz art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia się, co następuje:

§ 1

Na likwidatorów Stowarzyszenia wyznacza się:

 1. P. …...............................................................................................................................

 2. P. ………………………………………………………………………………………

 3. P. ………………………………………………………………………………………

§ 2

1. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidatorzy w szczególności powinni:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach związanych z jego likwidacją tj. we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych likwidatorzy uprawnieni są łącznie.

§3

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

Przewodniczący

Sekretarz

 

 

 

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie sposobu przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 33 pkt 3 w związku z § 23 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia, w związku z art. 38 oraz art. 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postanawia się, co następuje:

§ 1

Majątek Stowarzyszenia przeznaczyć na:

 1. pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia,

 2. zaspokojenie wierzycieli,

 3. uregulowanie innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu.

§2

 1. Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę …..... członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu …..... członków.

 2. Za przyjęciem uchwały głosowało ....... członków, przeciw …....... członków, wstrzymało się od głosu …….. członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Sekretarz

 

 

 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

OGŁOSZENIE


                                                                Drogie Słuchaczki i Drodzy Słuchacze UTW,


Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbędzie się uroczystość związana z zakończeniem roku 2018/2019. W ramach uroczystości planowane są występy naszych grup artystycznych oraz wernisaż wystawy prac grup rękodzieła (wernisaż w sali klubowej na 1 piętrze o godz. 12.00).

  Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na spotkanie plenerowe w gospodarstwie agroturystycznym „U Waldka” w Ostromęczynie. Koszt od osoby 15 zł.

Zapisy oraz opłata za wyjazd u naszej koleżanki Agnieszki Wereszczuk tel. 690 008 295 do 7 czerwca.

Osoby, które nie uiszczą opłaty nie będą mogły uczestniczyć w plenerowym spotkaniu.

Gorąco zachęcam do udziału w całym wydarzeniu.

                                                                                        Pozdrawiam

                                                                                 Prezes Zarządu UTW

                                                                                        Andrzej Zając 

ZAPROSZENIE

 

RAJD PIESZY

OGŁOSZENIE

    Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2019 r. organizowany jest wyjazd na spotkanie majowe do Mierzwic do tzw. „Zającówki”. W ramach programu planowany jest rajd pieszy ok. 7 km. Dla osób niezainteresowanych rajdem proponuję się krótki spacer nad Bugiem.

Po rajdzie wspólne pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie.

Koszt wycieczki 30 zł od osoby na pokrycie zakupu produktów żywnościowych oraz częściowe pokrycie kosztów transportu.

Ilość miejsc ograniczona.

   Zgłoszenia oraz opłatę proszę kierować do Agnieszki Weremczuk tel kont. 690 008 295.

Wyjazd o godz. 10.00 spod Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur.

Serdecznie zachęcam do udziału. Jest to ostatnie spotkanie przed zakończeniem roku akademickiego.

                                                                                                         Za Zarząd UTW

                                                                                                       Prezes Andrzej Zając 
Więcej artykułów…